O djelatnosti

U okviru ove djelatnosti obavljaju se slijedeći poslovi:

 • knjigovodstvena evidencija poslovanja
 • obračun plaća, nakanda i drugog dohotka
 • fakturiranje usluga
 • nabava robe, radova i usluga
 • blagajničko poslovanje
 • planiranje i analiza poslovanja
 • naplata obveza Zavoda prema dobavljačima i ostalim instituacijama
 • organizacija i provođenje popisa imovine Zavoda
 • interna kontrola izvršenih usluga, gotovinske naplate i participacije
 • praćenje novih propisa i usklađivanje Statuta i općih akata Zavoda s njima
 • izrada novih općih akata, odluka i zaključaka
 • utuživanje dospjelih potraživanja
 • izrada ponuda i ugovaranje novih poslova iz dijela poslovanja Zavoda koje se obavlja na tržištu
 • priprema i praćenje sjednica Upravnog i Stručnog vijeća, izrada odluka i zaključaka, izrada zapisnika
 • vođenje kadrovskih poslova za Zavod, doškolovanja, edukacije, specijalizacije
 • opći administrativni poslovi (otprema pošte, fotokopiranje, prijepis i slično)
 • priprema i obrada zahtjeva za pribavljanje ovlaštenja za pojedine poslove laboratorija i medicinskih djelatnosti, usklađivanje s novim propisima
 • vođenje odmarališta Zavoda
 • poslovi zaštite na radu
 • poslovi zaštite okoliša
 • poslovi sustava upravljanja kvalitetom
 • poslovi uređenja web stranice

 

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
29.10.       nema       niska       niska
30.10.       nema       niska       niska
31.10.       nema       niska       niska

Alergijski semafor

31.10.2022
Drveće        nema
Korov        niska
Trave        nema

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka