Osjetljivost i otpornost bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2015.godini

Uvod

Otpornost bakterija na antibiotike rastući je javnozdravstveni problem s kojim se sve češće susreću liječnici koji rade u različitim granama medicine, a osobito oni koji liječe bolesnike podvrgnute invazivnim dijagnostičkim i terapijskim zahvatima. Poznavanje podataka o kretanju stopa otpornosti bakterija na antibiotike u vlastitoj sredini od posebne je važnosti u kreiranju empirijske antimikrobne terapije. Podaci praćenja pokazuju određene trendove i upozoravaju nas na ozbiljnost problema , a osim toga su i obvezujući u nužnosti provođenja svih mjera prevencije razvoja otpornosti i sprečavanja širenja otpornih mikroorganizama.

Analiza podataka:

Podaci u tablicama rezultat su aktivnog praćenja otpornosti bakterija na antibiotike koje se provodi u organizaciji Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u okviru Kolegija javnog zdravstva pri Hrvatskoj akademiji medicinskih znanosti i pokazuju kretanje stope rezistencije pojedinih patogena na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2015.g.

U 2015.g. zabilježen je porast udjela izolata BHS A otpornih na makrolide s 6% na 10% i na klindamicin s 5% na 6% u odnosu na 2014 .g. Povećan je udio pneumokoka otpornih na penicilin s 4 % (2014.g.) na 11% (2015.) Smanjen je postotak pneumokoka umjerene osjetljivosti na penicilin s 36% na 27%. Postotak pneumokoka rezistentnih na ampicilin u 2015.g. iznosio je 18%. Značajno je smanjen udio pneumokoka otpornih na makrolide s 61% u 2014.g. na 49 % u 2015.g.

Ohrabruje nas nastavak trenda smanjenja udjela MRSA izolata s 24% (2014.) na 20% u 2015.g.

Zabrinjava značajan porast udjela vankomicin rezistentnih enterokoka (VRE) s 5% u 2014.g. na 35% u 2015.g.

U 2015.g. nastavljen je trend povećanja udjela izolata Heamophilus influenzae otpornih na amoksicilin s 24% (2014.g.) na čak 32%.

Od gram negativnih bakterija i dalje je u porastu udio izolata E. coli ESBLpozitivnih s 8% u 2014. na 10% u 2015.g. Smanjen je udio izolata izolata K. pneumoniae ESBL pozitivnih s 55% u 2014.g. na 50 % u 2015.g. Zabrinjavajući su podaci o pojavi izolata K. pneumoniae rezistentnih na karbapeneme (13%) u 2015.g. u odnosu na 2014.g. (3%). Rezistencija K. pneumoniae na karbapeneme u našoj sredini najčešće je posredovana produkcijom OXA-48 karbapenemaza.

U 2015.g. kod Pseudomonas aeruginosa imamo povećanje stope otpornosti na sve skupine antibiotika.

Zaključak

Podaci o otpornosti bakterija na antibiotike u našoj sredini jasno ukazuju na ozbiljnost problema i obvezuju nas da učinimo maksimalne napore u provođenju mjera prevencije razvoja otpornosti i sprječavanju širenja otpornih mikroorganizama. To uključuje strogu disciplinu u propisivanju antimikrobnih lijekova kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini, pravilnu uporabu antibiotika te strogu kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Datoteke uz članak
Rezistencija gram negativnih bakterija na peroralne antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2015.g. 121.31 kB
Rezistencija gram pozitivnih bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2015.g. 363.84 kB
Rezistencija gram negativnih bakterija na parenteralne antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2015.g. 123.92 kB
Rezistencija anaerobnih bakterija i Campylobacter spp na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2015.g 345.61 kB

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
02.07.       umjerena       visoka       visoka
03.07.       niska       visoka       visoka
04.07.       niska       visoka       visoka

Alergijski semafor

30.06.2022
Drveće        niska
Korov        visoka
Trave        visoka

EU projekt

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka