Natječaj

13.10.2016

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
I. Meštrovića bb, Varaždin

Na temelju članka 25 . Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, članka 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16)) i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

radi upućivanja na specijalizaciju

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz:

 • kliničke mikrobiologije – 1 izvršitelj

Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad
 • aktivno znanje jednog stranog jezika

Pristupnici su obvezni molbi priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:

 1. Diplomu Medicinskog fakulteta
 2. Uvjerenje o položenom državnom ispitu
 3. Odobrenje za samostalan rad
 4. Dokaza o aktivnom znanju jednog stranog jezika
 5. Domovnicu
 6. Životopis

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanje specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti slijedeće dokaze:

 1. Preslik odobrenja za samostalan rad
 2. Preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 3. Preslik prijepisa položenih ispita na studiju
 4. Preslik nagrada za vrijeme studija
 5. Preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
 6. Popis objavljenih radova i kopije radova
 7. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Nakon završene specijalizacije specijalizant ima obvezu rada u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije u trajanju jednakom vremenu trajanja specijalizacije.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju o ispunjavanju općih uvjeta iz natječaja.

Nepotpune i nepravovaljane molbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Odabir kandidata vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN b83/15).

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15.) bit će objavljene na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Zavoda najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Zavoda.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja, u zatvorenoj kuverti, s naznakom „Prijava za natječaj za izbor doktora medicine za specijalizaciju iz ____________________“ na adresu: Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, 42000 Varaždin, Meštrovićeva bb.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
29.10.       nema       niska       niska
30.10.       nema       niska       niska
31.10.       nema       niska       niska

Alergijski semafor

31.10.2022
Drveće        nema
Korov        niska
Trave        nema

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka