Natječaj za -diplomirani sanitarni inženjer/magistar sanitarnog inženjerstva

09.01.2019
Na temelju članka 26. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama (NN128/2017), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske raspisuje

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž)

  1. diplomirani sanitarni inženjer/magistar sanitarnog inženjerstva – jedan (1) izvršitelj

UVJETI: - Završen studij sanitarnog inženjerstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

(licenca), poznavanje rada na PC, vozačka dozvola za B kategoriju

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u originalu ili preslici i to: diplomu, važeće odobrenje za samostalni rad (licencu) i domovnicu, preslika vozačke dozvole

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu je dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu : Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, I. Meštrovića 1/11, 42000 Varaždin, s naznakom „za natječaj“.Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na www.zzjzzv.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županijeDatoteke uz članak
natječaj dipl. san. ing. - NN 75.15 kB

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
09.02.       umjerena       nema       nema
10.02.       umjerena       nema       nema
11.02.       umjerena       nema       nema

Alergijski semafor

01.02.2023
Drveće        umjerena
Korov        nema
Trave        nema

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka